E bên kế toán trường dạy nghề, thuộc kế toán HCSN nay từ TT 19 chuyển sang TT 10…

E bên kế toán trường dạy nghề, thuộc kế toán HCSN nay từ TT 19 chuyển sang TT 107 thay đổi quá trời luôn. Có bạn nào cùng hội với e ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *