Các bạn cho mình hỏi. BCTC năm nay mà HTKK 3.8.0 chưa update theo TT 133 thì mìn…

Các bạn cho mình hỏi. BCTC năm nay mà HTKK 3.8.0 chưa update theo TT 133 thì mình phải nộp hồ sơ giấy à. Vì năm nay có thay thế mẫu mới b01a-DNN báo cáo tài chính còn bảng cân đối kế toán theo Qđ 48 thì bỏ rồi. Giả sử DN hoàn thành sớm thì chỉ còn cách nộp hồ sơ giấy?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 10, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi. BCTC năm nay mà HTKK 3.8.0 chưa update theo TT 133 thì mìn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *