Anh chị ơi… Công ty em vừa rồi có đi đền chùa thì tiền công đức đóng góp vào c…

Anh chị ơi…
Công ty em vừa rồi có đi đền chùa thì tiền công đức đóng góp vào chùa có được hạch toán không ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị ơi… Công ty em vừa rồi có đi đền chùa thì tiền công đức đóng góp vào c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *