anh chị cho em hỏi là số dư 131 với 331 còn dư ít số lẻ mà chắc chắn 2 bên sẽ kh…

anh chị cho em hỏi là số dư 131 với 331 còn dư ít số lẻ mà chắc chắn 2 bên sẽ không thanh toán nữa thì hạch toán thế nào để không còn dư nữa a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *