TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018 THEO NĐ141/2017/NĐ-CP ==================…

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018 THEO NĐ141/2017/NĐ-CP
=====================================================

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau đây:

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng).
– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng).
– Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng).
– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Các nội dung này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.
Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *