Dn thành lập năm 2016, tháng 11/2017 DN in hóa đơn rồi nộp thông báo phát hành h…

Dn thành lập năm 2016, tháng 11/2017 DN in hóa đơn rồi nộp thông báo phát hành hóa đơn. Lúc này thuế y/c phải có Biên bản xac minh trụ sở và Công văn xin đặt in hóa đơn. Giờ làm những thủ tục này xong nộp lại thông báo phát hành hóa đơn được không các cụ nhỉ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

One thought on “Dn thành lập năm 2016, tháng 11/2017 DN in hóa đơn rồi nộp thông báo phát hành h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *