E mới vào làm công ty này mà kế toán cũ viết HĐ như thế này thì có sao không ah?…

E mới vào làm công ty này mà kế toán cũ viết HĐ như thế này thì có sao không ah?
– Quyển 2: Từ hđ số 0000051- 0000070 là viết tháng 1- tháng 5 năm 2016
Từ hđ số 0000072- 0000100 là viết từ tháng 1- đến tháng 3 năm 2017
– Quyển 3: Từ hđ số 0000101- 0000130 lại viết tiếp tháng 5- tháng 12 năm 2016
Từ hđ số 0000131- 0000152 viết tiếp tháng 4- tháng 11 năm 2017

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “E mới vào làm công ty này mà kế toán cũ viết HĐ như thế này thì có sao không ah?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *