Phần chi hoàn thuế và phí hoàn kê thuế như thế nào. Mọi người gặp trường hợp này…

Phần chi hoàn thuế và phí hoàn kê thuế như thế nào. Mọi người gặp trường hợp này chưa hướng dẫn giúp mình với. Cảm ơn mọi người!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *