Mọi người cho mình hỏi: cách báo giảm người phụ thuộc cho ngừoi lao động như th…

Mọi người cho mình hỏi: cách báo giảm người phụ thuộc cho ngừoi lao động như thế nào. Hết tháng 7 là ngườ lao động nghỉ việc. đến ngày 10/8/2017 là công ty thanh toán hết tiền lương cho người lao động ấy. Vậy Mình báo giảm người phụ thuộc của người lao động ấy vào thời gian nào? tháng 8/2017 hay tháng mấy? và thủ tục cần làm những gì? Mình lần đầu báo giảm nên đọc thủ tục mà chưa hiểu lắm. Mình cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 27, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi: cách báo giảm người phụ thuộc cho ngừoi lao động như th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *