CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN – DẤU MỐC ĐÁNG ĐỂ PHẤN ĐẤU CỦA MỖI KẾ TOÁN Căn cứ t…

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN – DẤU MỐC ĐÁNG ĐỂ PHẤN ĐẤU CỦA MỖI KẾ TOÁN
Căn cứ theo điều 4, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính, người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
3. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi;
4. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định;
5. Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán.
Căn cứ theo điều 5, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính, Hồ sơ dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán gồm:
1. Đối với người dự thi lần đầu
a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ đối với người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 và đối với người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này, có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực;
đ) 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.
2. Người đăng ký dự thi lại:
a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;
c) Ảnh và phong bì như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.
Căn cứ theo điều 6, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính, Các môn thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán gồm:
1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao;
4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.
Căn cứ theo điều 18, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính quy định về đạt yêu cầu thi, bảo lưu kết quả thi:
1. Đạt yêu cầu thi:
– Môn thi đạt từ điểm 5 trở lên chấm theo thang điểm 10 và từ 50 điểm trở lên nếu tính theo thang điểm 100 (chỉ đối với môn ngoại ngữ).
– Người dự thi đạt yêu cầu cả 4 môn thi quy định tại khoản 1 Điều 6 và có tổng số điểm từ 25 điểm trở lên là đạt yêu cầu thi;
2. Bảo lưu kết quả thi:
– Điểm của các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 3 năm kể từ năm của kỳ thi thứ nhất (tính tròn năm). Ví dụ: người dự thi năm 2013 thì các năm tính bảo lưu là 2013, 2014, 2015.
– Trong thời gian bảo lưu, người dự thi được thi tiếp các môn thi chưa thi hoặc thi lại những môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi nâng điểm theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng mỗi môn thi được dự thi tối đa 3 lần thi (kể cả lần thi đầu tiên).
3. Thi nâng điểm
– Trường hợp môn thi đạt >= 5 điểm nhưng tổng 4 môn thi không đạt 25 điểm (trừ môn thi ngoại ngữ) thì được lựa chọn các môn thi để đăng ký thi nâng điểm trong phạm vi 3 lần.
– Trường hợp thi nâng điểm thì kết quả thi lấy theo điểm thi cao nhất của các lần thi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *