Cả nhà ơi cho e hỏi với ah: Bên em trên sổ sách có khoảng 10 tài sản cố định đã …

Cả nhà ơi cho e hỏi với ah:
Bên em trên sổ sách có khoảng 10 tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị. Có tài sản đã khấu hao hết từ năm 2010, có tài sản khấu hao hết 2011,2012 nhưng kế toán cũ bên em vẫn còn treo chưa làm thanh lý đám tài sản này đi. Bây giờ toàn bộ số tài sản hết giá trị trên sổ sách đó e làm thanh lý 1 lần rùi xuất 1 hoá đơn bán thanh lý được k ạ, hay phải tách làm nhiều hoá đơn ah. Và em cần những giấy tờ gì để hợp lý hoá ah
Em cảm ơn cả nhà tư vấn ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi cho e hỏi với ah: Bên em trên sổ sách có khoảng 10 tài sản cố định đã …”

  • vẫn treo trên 211 vì bên bạn thực tế chưa phát sinh bán thanh lý thì có sao đâu. nếu bên bạn thực tế thanh lý ts đó thì mới xuất bán và ghi giảm 211 chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *