Quý anh chị em tư vấn giúp với Hàng quý Doanh nghiệp xác định số thuế TNDN tạm n…

Quý anh chị em tư vấn giúp với
Hàng quý Doanh nghiệp xác định số thuế TNDN tạm nộp và nộp vào ngân sách trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, cuối năm doanh nghiệp tổng hợp số liệu và tính thuế TNDN năm vậy thời điểm ghi nhận chi phí thuế TNDN mình ghi nhận tại thời điểm nào hợp lý
Hàng quý
Cuối năm 31/12 ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

One thought on “Quý anh chị em tư vấn giúp với Hàng quý Doanh nghiệp xác định số thuế TNDN tạm n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *