ACE Check xem thẻ BHYT của mình được hưởng chế độ BHYT thanh toán đến 80% – 95% …

ACE Check xem thẻ BHYT của mình được hưởng chế độ BHYT thanh toán đến 80% – 95% hay 100% viện phí để mà… đòi quyền lợi nếu giá trị chi trả của BHYT thấp hơn nài:

“???Hiện nay có rất nhiều đối tượng tham gia BHYT theo Luật, mỗi nhóm có quyền lợi hưởng là khác nhau. Vậy làm sao để có thể nhìn vào thẻ và biết mình được hưởng quyền lợi như thế nào? Hãy nhìn vào Ô thứ 2 – ký tự thứ 3 từ trái sang (mình đã đánh dấu vào ảnh) chúng ta sẽ biết được mức hưởng BHYT của mình là bao nhiêu %. Cụ thể:

– Ký hiệu bằng số 1: Được hưởng 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT không giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; kể cả chi phí vận chuyển người bệnh lên tuyến trên .

– Ký hiệu bằng số 2: Được hưởng 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT(có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); kể cả chi phí vận chuyển người lên tuyến trên.

– Ký hiệu bằng số 3: Được hưởng 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT.

– Ký hiệu bằng số 4: Được hưởng 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT.

– Ký hiệu bằng số 5: Được hưởng 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển lên tuyến trên.”

Nguồn: Huỳnh Uyên

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

One thought on “ACE Check xem thẻ BHYT của mình được hưởng chế độ BHYT thanh toán đến 80% – 95% …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *