GẤP!!!Các anh chị giúp e vs. Hóa đơn không có chữ ký người mua hàng có được tính…

GẤP!!!Các anh chị giúp e vs. Hóa đơn không có chữ ký người mua hàng có được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp không ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “GẤP!!!Các anh chị giúp e vs. Hóa đơn không có chữ ký người mua hàng có được tính…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *