Nhà hàng khách xin hoá đơn, ngoài trả tiền thuế gtgt 10% còn tính thêm thuế tndn…

Nhà hàng khách xin hoá đơn, ngoài trả tiền thuế gtgt 10% còn tính thêm thuế tndn k? Thường là lấy bn % trên số tiền của hoá đơn? Ai rành chỉ giúp với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 23, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Nhà hàng khách xin hoá đơn, ngoài trả tiền thuế gtgt 10% còn tính thêm thuế tndn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *