Cả nhà ơi tư vấn hộ mình là doanh nghiệp nhỏ thì nên sử dụng phần mềm nào đơn gi…

Cả nhà ơi tư vấn hộ mình là doanh nghiệp nhỏ thì nên sử dụng phần mềm nào đơn giản . Cty chỉ hạch toán doanh thu , chi phí, công nợ phải thu, phải trả rất đơn giản .. nhờ cả nhà tư vấn hộ . Thank nhiều ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 23, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Cả nhà ơi tư vấn hộ mình là doanh nghiệp nhỏ thì nên sử dụng phần mềm nào đơn gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *