Đâu dễ gì có được đến 15 năm cho một mạng cộng đồng. Ăn chơi chấp nhận “đau túi”…

Đâu dễ gì có được đến 15 năm cho một mạng cộng đồng. Ăn chơi chấp nhận “đau túi” một tí BQT WKT nhá!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 7, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Đâu dễ gì có được đến 15 năm cho một mạng cộng đồng. Ăn chơi chấp nhận “đau túi”…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *