Cả nhà cho e hỏi thay đổi thông tin số điện thoại và địa chỉ email trên hóa đơn …

Cả nhà cho e hỏi thay đổi thông tin số điện thoại và địa chỉ email trên hóa đơn đặt in phải làm thủ tục gì đối với cqt?
e cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi thay đổi thông tin số điện thoại và địa chỉ email trên hóa đơn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *