CẤN BIẾT – Chế độ BHYT khi thường xuyên phải điều trị nội trú ================…

CẤN BIẾT – Chế độ BHYT khi thường xuyên phải điều trị nội trú
===========================
Bà Trần thị Thúy Hạnh (Hưng Yên) hỏi: Tôi bị bệnh dài ngày (nội tiết) nên phải nhập viện điều trị thường xuyên; thẻ BHYT KCB ban đầu của tôi tại TTYT huyện. Nếu hàng tháng tôi muốn tự về BV Nội tiết Trung ương để KCB thì tôi được hưởng chế độ BHYT như thế nào?

Trả lời:

Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT năm 2014) quy định: Người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Khoản 15 Điều 1 Luật BHYT năm 2014 quy định: Trường hợp có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ sau (trừ trường hợp là người có thẻ BHYT DTTS và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sống tại vùng KT-XH khó khăn; người có thẻ BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo):

Tại BV tuyến T.Ư là 40% chi phí điều trị nội trú;

Tại BV tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước;

Tại BV tuyến huyện là 70% chi phí KCB từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí KCB từ ngày 1/1/2016.

BBT – BAO BHXH VN

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *