Nhà em có 2 cửa hàng và 1 kho. Hiện tại em gộp cả hàng trưng bày và kho làm 1. K…

Nhà em có 2 cửa hàng và 1 kho. Hiện tại em gộp cả hàng trưng bày và kho làm 1. Khi bán hàng em mới coi là xuất kho. Nhưng do mặt hàng bán nhà em là kính mắt, nó quá lắt nhắt và nhiều đầu mã hàng. Em liên tục bị sai lệch giữa hàng tồn kho trên máy tính và thực tế. Em muốn xin chỉ giáo của các cao nhân là làm sao để quản lý hiệu quả hơn ?. Có nên gộp kho và 2 cửa hàng lại làm 1 khi xuất bán mới là xuất kho. Hay tách riêng kho ra và mặt hàng bán ở cửa hàng đang trưng bày đó ra làm 2 khâu ?. Cao nhân nào trong ngành kho bãi chỉ giáo cho em cách vận hành với. ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *