Mình đang muốn tim vc ktoan ở Nghệ An. Mình co kinh nghiệm 12 năm có thể làm kto…

Mình đang muốn tim vc ktoan ở Nghệ An. Mình co kinh nghiệm 12 năm có thể làm ktoan tổng hợp nhưng do đk xa gd nên muốn vè gần nhà. Anh chị nào biết giới thiệu e với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mình đang muốn tim vc ktoan ở Nghệ An. Mình co kinh nghiệm 12 năm có thể làm kto…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *