Mọi người cho mình hỏi trường hợp mua TSCĐ là xe, trong đó có chi phí vận chuyển…

Mọi người cho mình hỏi trường hợp mua TSCĐ là xe, trong đó có chi phí vận chuyển thì phần cp vận chuyển này có bắt buộc nhập chung TSCĐ hay không? Vì hóa đơn VC đưa muộn nên mình đã nhập TSCĐ này trước rồi, vậy phần vận chuyển này mình hạch toán vào thẳng chi phí luôn có được ko?Cám ơn mn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 6, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi trường hợp mua TSCĐ là xe, trong đó có chi phí vận chuyển…”

  • khi nhập TSCĐ về các chi phí mua, lắp đặt, vận chuyển, chạy thử,… được đưa vào TK 2411, sau khi tập hợp đủ mới đưa sang TK 211 chứ nhỉ, vậy sao lại nhập trước rồi khấu hao??thời điểm khấu hao được tính từ khi tài sản sẵn sàng đưa vào sử dụng, nếu như bạn chưa tổng hợp được đủ chi phí thì phải tạm tính vào 335 trích trước chi phí (nếu như thực tế trả nhưng chưa có hóa đơn chứng từ hoặc tạm tính được số chi phí phải trả), khi có chứng từ xác định rồi thì hạch toán bổ sung điều chỉnh lại phần chi phí đã trích và nguyên giá lẫn khấu hao tài sản chứ ko được đưa thằng vào chi phí trong kỳ. điều chỉnh thì hạch toán giảm 211 nếu như trích trước nhiều hơn chi phí, giảm 211 nếu như trích trước ít hơn chi phí, với khấu hao tương tự (bạn chú ý dùng bút toán số âm nếu điều chỉnh giảm nhé, vì nếu dùng bút toán ngược thì có thể hiểu nhầm là bán tài sản, về kết quả như nhau thôi, nhưng về bản chất thì ghi số âm dễ hiểu và kiểm soát hơn)

  • Bạn nhận HD vận chuyển muộn hay ngày trên HD vận chuyển sau ngày ghi nhận TSCD. TH1 ghi nhận vào nguyên giá tscđ như bt, TH2 có thể bị loại HD đó do chi phí ko hợp lý: cp vận chuyển có sau khi TSCD đã về đến cty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *