Bản tin tháng 6 – 2017 của Crowe Horwath Vietnam Tin nổi bật ………………..

Bản tin tháng 6 – 2017 của Crowe Horwath Vietnam

Tin nổi bật ………………………………………………………………………………. 2
Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ………………………………………………. 2
Thuế Thu nhập Cá nhân ………………………………………………………….. 6
Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài ………………………………. 6
Khác ……………………………………………………………………………………….. 7
Từ ngày 12/8/2016, mở tài khoản ngân hàng phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh ……………………………………………. 7

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *