Các bạn cho mình hỏi: Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của 2 doanh nghi…

Các bạn cho mình hỏi: Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của 2 doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ kinh doanh ( khác quận). Tình trạng làm báo cáo như sau: Cả 2 đều chọn phụ lục 3.10, nhưng DN hóa dơn đã sử dụng còn, thì xuất hiện phụ lục chọn, còn doanh nghiệp hoa dơn chưa sử dụng thi không thấy phụ lục. Bạn nào gặp tình trạng vậy không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *