E kê khai thuế môn bài cho chi nhánh, khi nộp báo lỗi như vậy . ai biết chỉ e vớ…

E kê khai thuế môn bài cho chi nhánh, khi nộp báo lỗi như vậy . ai biết chỉ e với ạ
Thanks all !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E kê khai thuế môn bài cho chi nhánh, khi nộp báo lỗi như vậy . ai biết chỉ e vớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *