Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty nộp thừa của năm 2014 có được bù trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2015 hay không?

Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty nộp thừa của năm 2014 có được bù trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2015 hay không?

Năm 2014, Công ty tôi có nộp thừa thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2015 công ty phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vậy xin hỏi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty nộp thừa của năm 2014 có được bù trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2015 hay không?

Trả lời:
Theo qui định tại Điều 33 Thông tư số 156 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế thì: Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi: Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế. Và Người nộp thuế có quyền bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa. Trường hợp sau khi thực hiện bù trừ, người nộp thuế vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định.

Như vậy, Căn cứ hướng dẫn trên trường hợp Công ty bạn nộp thừa tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước thì công ty được tự động chuyển sang bù trừ với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo.

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *