Topic bàn về thuế TNCN và BHXH. Thấy quá nhiều bạn tạo topic về thuế TNCN và BH…

Topic bàn về thuế TNCN và BHXH.

Thấy quá nhiều bạn tạo topic về thuế TNCN và BHXH trùng lặp nên mình tạo topic này để thống nhất theo dõi nhé.

Lưu ý: trên mạng có rất nhiều thành phần nên chúng ta bàn làm sao áp dụng luật hợp lý và có lợi nhất cho doanh nghiệp, chứ không bàn trốn luật, làm sai luật nhé

Thanks all.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Topic bàn về thuế TNCN và BHXH. Thấy quá nhiều bạn tạo topic về thuế TNCN và BH…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *