Công việc nào là khó nhất !? giờ này chắc các bạn đã xong BCTC, theo các bạn, đ…

Công việc nào là khó nhất !?

giờ này chắc các bạn đã xong BCTC, theo các bạn, để hoàn thiện bộ BCTC, thì công việc nào là cưc nhất, khó nhất ?

– tính chi phí thuế/các khoản thuế phải nộp !?
– xác định – đối chiếu công nợ !?
– tính toán/xử lý hàng tồn kho !?
– lập báo cáo tài chính
– và …

#NddBao #WeMakeItSimle

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

One thought on “Công việc nào là khó nhất !? giờ này chắc các bạn đã xong BCTC, theo các bạn, đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *