Các bạn có bạn nào sử dụng token Newca không? Mình không hiểu vì sao cài đặt phi…

Các bạn có bạn nào sử dụng token Newca không? Mình không hiểu vì sao cài đặt phiên bản 4.0 rồi mà vẫn không nhận thiết bị token. Mong các bạn giúp đỡ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2018

account_box admin

One thought on “Các bạn có bạn nào sử dụng token Newca không? Mình không hiểu vì sao cài đặt phi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *