Các bác ạ, đến giờ này em vẫn chưa xong BCTC. Tiền gửi NH k khớp. Check lại sổ p…

Các bác ạ, đến giờ này em vẫn chưa xong BCTC. Tiền gửi NH k khớp. Check lại sổ phụ thì hoá ra là anh GĐ lấy sổ phụ của 2016.
E đến chết mất thôi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Các bác ạ, đến giờ này em vẫn chưa xong BCTC. Tiền gửi NH k khớp. Check lại sổ p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *