Cả nhà ai có qui định về việc thu hộ chi hộ giữa tổng cty và cn hạch toán phụ t…

Cả nhà ai có qui định về việc thu hộ chi hộ giữa tổng cty và cn hạch toán phụ thuộc ko cho xin với á.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà ai có qui định về việc thu hộ chi hộ giữa tổng cty và cn hạch toán phụ t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *