Sao bảng cân đối tk mình cộng tay bằng rồi mà trên htkk cứ báo thiếu đúng số tk242 mà m đã nhập rồi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet