Thuyết minh BCTC em làm bằng excel nhưng nộp không nộp được vì không đúng định d…

Thuyết minh BCTC em làm bằng excel nhưng nộp không nộp được vì không đúng định dạng xls là sao cả nhà ơi?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Thuyết minh BCTC em làm bằng excel nhưng nộp không nộp được vì không đúng định d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *