Nhà mình có ai dùng phần mềm Misa có biết thay đổi công thức tính bảo hiểm trong…

Nhà mình có ai dùng phần mềm Misa có biết thay đổi công thức tính bảo hiểm trong bảng lương không ạ. Phần mềm mặc định tỷ lệ đóng BHXH là 18 % mà từ Tháng 6 năm 2017 tỷ lệ này là 17.5 % rồi. E đang lên bảng lương mà không chỉnh được. A C nào biết chỉ e chỗ thay đổi công thức tính này trong Misa với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Nhà mình có ai dùng phần mềm Misa có biết thay đổi công thức tính bảo hiểm trong…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *