“Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai” Vào tài khoả…

“Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai”
Vào tài khoản => Chọn Đăng ký tờ khai rồi xem hình.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *