Theo qd 48 bảng cân đối kế tóan thì ” thuế và các khỏan phải thu nhà nước ” nằm…

Theo qd 48 bảng cân đối kế tóan thì ” thuế và các khỏan phải thu nhà nước ” nằm ở phần Tài Sản.
Theo tt133 báo cáo tình hình tài chính thì phần thuế này lại nằm ở phần Nguồn Vốn.
Khi em làm theo qd 48 thì đaz cân đối ts và nv, nhưng chuyển sang tt133 bị lệch rồi ạ. ?????
Các a/c có ý kiến gì k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

13 thoughts on “Theo qd 48 bảng cân đối kế tóan thì ” thuế và các khỏan phải thu nhà nước ” nằm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *