Lần đầu lên bảng cân đối kế toán. KHÔNG CÂN :(((( ai biết em sai ở đâu chỉ em vớ…

Lần đầu lên bảng cân đối kế toán. KHÔNG CÂN :(((( ai biết em sai ở đâu chỉ em với ạ :3


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

17 thoughts on “Lần đầu lên bảng cân đối kế toán. KHÔNG CÂN :(((( ai biết em sai ở đâu chỉ em vớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *