Các khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn ca, khoán chi VPP, trang phục, khoán c…

Các khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn ca, khoán chi VPP, trang phục, khoán chi CP đi thị trường…thì khi nào tính vào Thu nhập chịu thuế TNCN, khi nào không, các bạn tham khảo nội dung bên dưới nhé!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn ca, khoán chi VPP, trang phục, khoán c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *