Cả nhà cho em hỏi mình nộp biểu mẫu B01a hay B01b khi nào là đúng nhất giải thíc…

Cả nhà cho em hỏi mình nộp biểu mẫu B01a hay B01b khi nào là đúng nhất giải thích ở 2 dòng như nhau, chẳng thể nào mà lần ra được.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi mình nộp biểu mẫu B01a hay B01b khi nào là đúng nhất giải thíc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *