Bên mình loại hóa đơn dn bỏ trốn đã loại chi phí và điều chỉnh thuế gtgt năm trư…

Bên mình loại hóa đơn dn bỏ trốn đã loại chi phí và điều chỉnh thuế gtgt năm trước. Khi hạch toán tiền thuế ghi N4211/C1331: A. Vậy giá trị A thể hiện vào chỉ tiêu nào trên quyết toán thuế TNDN năm hả các bạn????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Bên mình loại hóa đơn dn bỏ trốn đã loại chi phí và điều chỉnh thuế gtgt năm trư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *