Tại sao tiền và tương đương tiền cuối kỳ BCLCTT lại khác số tiền và tương đương …

Tại sao tiền và tương đương tiền cuối kỳ BCLCTT lại khác số tiền và tương đương tiềm BCĐKT vậy. Mọi người giúp vs


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Tại sao tiền và tương đương tiền cuối kỳ BCLCTT lại khác số tiền và tương đương …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *