e chưa làm phụ lục 03-2A chuyển lỗ bao giờ. e tổng kết số liệu qua các năm của e…

e chưa làm phụ lục 03-2A chuyển lỗ bao giờ. e tổng kết số liệu qua các năm của e là như thế này ạ: a chị giúp e điền vào bảng phụ lục 03-02 TNDN với ạ.e cảm ơn cả nhà nhiều


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

6 thoughts on “e chưa làm phụ lục 03-2A chuyển lỗ bao giờ. e tổng kết số liệu qua các năm của e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *