CCT bên em gửi mail ạ: Kính gửi Quý DN nội dung thông báo của Tổng cục Thuế về …

CCT bên em gửi mail ạ:
Kính gửi Quý DN nội dung thông báo của Tổng cục Thuế về phương án trình Bộ Tài chính về kế hoạch triển khai lập, tiếp nhận bằng hình thức điện tử ”Báo cáo tài chính” quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính để các Anh Chị biết, thông báo cho NNT được biết và thực hiện (nội dung Email bên dưới). Theo đó:

1. Hoàn thành nâng cấp và triển khai đồng bộ các ứng dụng (HTKK, iHTKK, eTax, NTK_TMS, TMS, BCTC,…) đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 10/4/2018. (Ngành thuế sẽ triển khai ứng dụng HTKK, iHTKK cho phép NNT lập và gửi Báo cáo tài chính từ ngày 10/4/2018).

2. NNT thuộc đối tượng lập báo cáo tài chính theo mẫu của Thông tư số 133/2016/TT-BTC không phải lập và gửi BCTC bằng giấy đến cơ quan thuế. Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 10/4/2018, hệ thống TMS tạm thời không kiểm tra điều kiện trả thông báo bước 2 trên ứng dụng TMS – ”NNT phải đảm bảo đã gửi BCTC đến Cơ quan thuế trước khi gửi Tờ khai quyết toán thuế TNDN”. Sau ngày 10/4/2018, hệ thống tiếp tục kiểm tra thực hiện trả thông báo bước 2 đối với lỗi nêu trên. Đồng thời, cơ quan thuế đôn đốc NNT đã gửi Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 2017 nhưng chưa có Báo cáo tài chính theo mẫu của theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC cần lập và gửi Báo cáo tài chính trước 30/4/2018.

Từ ngày 13/3/2018 hệ thống iHTKK và Etax chỉ tiếp nhận BCTC theo mẫu biểu tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đối với người nộp thuế là hợp tác xã, liên hợp tác xã; tiếp nhận Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC đối với doanh nghiệp lớn; đồng thời dừng không tiếp nhận Báo cáo tài chính theo mẫu thông tư 48/2006/QĐ-BTC đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

3. Trình Bộ Tài chính cho phép lùi thời hạn tiếp nhận Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC đến hết ngày 30/4/2018.

Trân trọng!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *