A đây rồi……. Tờ trình đã lên bộ, Người Nhiều Tiền cứ thong thả đền chùa hết …

A đây rồi…….
Tờ trình đã lên bộ, Người Nhiều Tiền cứ thong thả đền chùa hết tháng riêng há.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2018

account_box admin

23 thoughts on “A đây rồi……. Tờ trình đã lên bộ, Người Nhiều Tiền cứ thong thả đền chùa hết …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *