Đến hôm nay mà cơ quan thuế vẫn chưa ra phiên bản nộp BCTC theo thông tư 133 nhỉ…

Đến hôm nay mà cơ quan thuế vẫn chưa ra phiên bản nộp BCTC theo thông tư 133 nhỉ.
Không biết nôp theo TT 48 có được chấp nhận không cả à ơi???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Đến hôm nay mà cơ quan thuế vẫn chưa ra phiên bản nộp BCTC theo thông tư 133 nhỉ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *