Các anh chị giúp em với, em nộp BCTC còn mỗi thuyết minh mà từ sáng đến giờ hệ t…

Các anh chị giúp em với, em nộp BCTC còn mỗi thuyết minh mà từ sáng đến giờ hệ thống cứ báo đang tải thư viện,…như thế này. Làm thế nào bây giờ ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị giúp em với, em nộp BCTC còn mỗi thuyết minh mà từ sáng đến giờ hệ t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *