Kính gửi các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát dữ liệu đối với t…

Kính gửi các doanh nghiệp,

Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát dữ liệu đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN của các năm đối với các doanh nghiệp. Qua rà soát, Tổng cục Thuế đã phát hiện các lỗi như sau:

• Tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có dữ liệu =0

• Không nộp bảng kê 05-1

• Không nộp bảng kê 05-2

• Bảng kê 05-3 không có dữ liệu (không tồn tại bảng kê)

• Số Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (Chỉ tiêu 22) trên tờ khai sai lệch với bảng kê 05-1

• Số Cá nhân cư trú (chỉ tiêu 24) trên tờ khai sai lệch với bảng kê 05-1

• Số Cá nhân không cư trú (chỉ tiêu 25) trên tờ khai sai lệch với bảng kê 05-2

• Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) trên tờ khai sai lệch với bảng kê 05-1

• Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 28) trên bảng kê 05-1 so với số dòng trên bảng kê 05-3

• Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân cư trú trong kỳ(chỉ tiêu 35) trên tờ khai sai lệch với bảng kê 05-1 và 05-2

• Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ(chỉ tiêu 36) trên tờ khai sai lệch với bảng kê 05-2

Do đó, phòng Kiểm tra thuế 2 đề nghị các doanh nghiệp thực hiện rà soát lại số liệu, kiểm tra lại các phụ lục trên tờ khai quyết toán thuế TNCN đã nộp của các năm trước và tờ khai của năm 2017 để thực hiện điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo đúng quy định, tránh xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Kính gửi các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát dữ liệu đối với t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *