Anh chị tư vấn giúp em Bên 1 có 1 nhân viên mới mở hộ kinh doanh riêng và đóng t…

Anh chị tư vấn giúp em
Bên 1 có 1 nhân viên mới mở hộ kinh doanh riêng và đóng thuế theo tỷ lệ doanh thu của họ. Vậy lương công ty trả thì quyết toán TNCN như thế nào ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị tư vấn giúp em Bên 1 có 1 nhân viên mới mở hộ kinh doanh riêng và đóng t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *