Mọi người ơi, cho e hỏi 511 và 632 nội bộ có phải thể hiện trên BCTC không ạ? 2 …

Mọi người ơi, cho e hỏi 511 và 632 nội bộ có phải thể hiện trên BCTC không ạ? 2 giáctrij này bằng nhau và không thể hiện trên tờ khai thuế hàng tháng ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi, cho e hỏi 511 và 632 nội bộ có phải thể hiện trên BCTC không ạ? 2 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *