Nhà mình có bác nào gặp lỗi như này khi khai MST cho người phụ thuộc chưa ạ “Số …

Nhà mình có bác nào gặp lỗi như này khi khai MST cho người phụ thuộc chưa ạ “Số Lần trên tờ khai chính phải bằng 0″

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Nhà mình có bác nào gặp lỗi như này khi khai MST cho người phụ thuộc chưa ạ “Số …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *